TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Uzynadada tebigy gazyň senagat akymyny alyndy

Türkmenistanyň Konstitusyýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramçylygynyň öň ýanynda “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň “Ekerem” buraw işleri müdirliginiň buraw başlygy Röwşen Garaýewiň we buraw ussasy Öwez Gurbanowyň ýolbaşçylyk edýän burawlaýjylar topary Uzynada känindäki taslama çuňlugy 6750 metr bolan 77-nji guýynyň gazuw işlerini üstünlikli tamamlap bu guýynyň 6692-6706 metr çuňlugyndan tebigy gazyň we nebit-kondensatynyň senagat akymyny aldylar. Bu barada “turkmengaz.gov.tm” internet neşirinde habar berilýär.

Täze guýy tehniki-sazlaýyş işlerinden soň, “Gumdagnebit” nebit-gaz çykaryş müdirliginiň nebitçilerine ulanyşa berildi. Ol guýy häzirki wagtda bir gije-gündizde 91 müň kub metr tebigy gaz we 70 tonna nebit-kondensatynyň senagat akymyny berýär.

“Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrýan “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň burawlaýjylary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni ýokary zähmet ýeňişlerine besleýärler. Burawlaýjylar tarapyndan “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň geçen 4 aýynda önümli guýylaryň jemi 10-sy nebitçilere ulanyşa berildi. Bu döwürde baýlyk gözleýjiler 52 müň 196 metr ýerasty çuňluk geçmegi başardylar. Şonça çuňlugyň 46 müň 994 metri ulanyş maksatly çuňluk bolmagy has-da buýsançlydyr.

Gazanylan bu üstünliklere “Ekerem” buraw işleri müdirliginiň burawlaýjylary hem saldamly goşant goşdular. Akpatlawuk, Ekerem, Keýmir Altyguýy, Kemer, Uzynada ýaly meýdançalarynyň ýerasty gatlaklary senagat taýdan özleşdirmekde netijeli işler alnyp barýan müdirligiň zähmet toparlary şu ýylyň başyndan bäri 14 müň 849 metr ýerasty çuňluk geçip, önümli guýylaryň 3-siniň gazuw işlerini üstünlikli tamamladylar. Şeýle guwandyryjy netijäniň gazanylmagyna soňky döwürde has kuwwatly buraw desgalarynyň önümçilige yzygiderli ornaşdyrylmagy aýgytly täsirini ýetirdi.

— Şu ýylyň başyndan bäri Altyguýy ýatagyndaky 140-njy we Keýmir meýdançasyndaky 80-nji guýylaryň gazuw işlerini üstünlikli tamamlan burawlaýjylarymyz Uzyndada känindäki 77-nji guýynyň önümli gatlagyna ýetmekde yhlas baryny edip, tutanýerli zähmet çekdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebit-gaz senagatyna berýän yzygiderli aladasy netijesinde daşary ýurtlardan satyn alýan iň bir kuwwatly buraw desgalaryna başarjaňlyk bilen erk edýän burawlaýjylarymyz şu günler has çuň gatlaklara ynamly aralaşmagy maksat edinip, gaýratly zähmet çekýärler. Kämil buraw desgalary has çuň gatlaklarda ýerleşýän ýangyç çig malynyň baý gorlaryna aralaşmaga ýakyndan ýardam berýär. Şonuň üçin burawlaýjylar her bir işe juda jogapkärli, eserdeň çemeleşýärler – diýip, “Ekerem” buraw işleri müdürliginiň başlygy Seýitmämmet Gurbanmämmedow gürrüň berdi.

 

 

75-nji Kann festiwaly geçirilýär

Ýene-de okaň

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Teswirle