TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Üns beriň! döwlet kärhanalary ynançly dolandyrmaga berilýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Energetika ministrliginiň «Türkmenbaşynyň asma ýoly» we Aşgabat şäher häkimliginiň «Türkmenbaşynyň ertekiler dünýäsi» döwlet kärhanalaryny hususy taraplara ynançly dolandyrmaga bermek boýunça teklipleri kabul edýändigini habar berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Teklipler ynançly dolandyrmagyň taraplary üçin ykdysady taýdan esaslandyrylan bähbitli şertler baradaky maglumatlary öz içine almaly we dolandyrýan tarapyň bu ugurda baý tejribesiniň bolmagy zerur.

Teklipler 2021-nji ýylyň 10-njy maýyna çenli Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-46-63/69/75.

 

Türkmenistan BMG-niň ÝYK-niň wise başlyklygyna saýlandy

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle