DÜNÝÄ

Türkmenistan BMG-niň ÝYK-niň wise başlyklygyna saýlandy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň 69-njy mejlisine sanly wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty habar berýär.

Mejlisiň çäklerinde Ýewropa ykdysady komissiýasynyň guramaçylyk meselelerine seredildi. Şeýlelikde, öňümizdäki iki ýylda (2021-2023) Ýewropa ykdysady komissiýasynyň başlyklygy Belarusdan Awstriýa geçdi. Türkmenistan bilen Şweýsariýa bolsa Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy.

Ilçi, BMG-nyň Ženewadaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy) wekilhanasynyň wekili Atageldy Haljanow türkmen wekiliýetiniň adyndan eden çykyşynda bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlygy ýörelgelerine ygrarly bolan ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wise-başlyklygy döwründe guramanyň işlerine işjeň gatnaşjakdygyny mälim etdi.

 

Ata-enelik hukugyndan mahrum edilmek we çaganyň atalygyny anyklamak barada gysgaça maglumat

 

Ýene-de okaň

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar

Türk aşhana hepdeligi badalga aldy: Aşgabatda çäreler guraldy

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy