30/10/2020 12:43
Home UMUMY “Ýylyň iň oňat nyşany” taýýarlamak boýunça bäsleşik

“Ýylyň iň oňat nyşany” taýýarlamak boýunça bäsleşik

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ­ ME­DE­NI­ÝET­ MI­NISTR­LI­GI

Türk­me­nis­ta­nyň­ baş­lan­gy­jy esa­syn­da­ Bir­le­şen­ Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň­ Baş­ As­samb­le­ýa­sy ­ta­ra­pyn­dan­­ «Hal­ka­ra ­pa­ra­hat­çy­lyk ­we­ yna­nyş­mak ­ýy­ly»­ diý­lip ­yg­lan­ edi­len­ 2021-nji ­ýy­lyň­ iň ­oňat ­ny­şa­ny­ny ­taý­ýarla­mak­ bo­ýun­ça

BÄS­LE­ŞIK

yg­lan ­ed­ýär

Bäsleşigiň maksady «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň» iň oňat nyşanyny taýýarlamakdan, ýurdumyzda dürli baýramçylyk we medeni köpçülikleýin çäreleriň ýokary derejede geçirilmegini gazanmakdan, ýaşlaryň kalbynda ata Watanymyza bolan söýgini ösdürmekden ybaratdyr.

 

Bäsleşige ýurdumyzyň suratkeşleri, dizaýnerleri, suratkeş mugallymlary we talyplary, okuwçy ýaşlary, şeýle hem höwesjeň adamlar gatnaşyp bilerler. Hödürlenilýän işler çeperçilik sungatynyň şu ugurlary boýunça ýerine ýetirilmelidir:

— grafeka-plakat işleri görnüşinde;

— kompýuter grafikasy usulynda.

Bäsleşige gatnaşyjylar öz döreden işlerini «PSD» we «JPEG» görnüşde CD, DVD disklerde we beýleki elektron göterijilerde hödürläp bilerler. Olar bäsleşige hödürleýän işleriniň ýanyna özleri hakynda maglumatlary goşmalydyrlar (işleýän ýa-da okaýan ýeri, wezipesi, öý salgysy, telefon belgisi).

Bäsleşege gatnaşyjylar ýaş tapawudy ýa-da işleriniň sany boýunça çäklendirilmeýär.

Bäsleşige hödürlenilýän işler we awtor baradaky gysgaça maglumatlar 2020-nji ýylyň 10-njy noýabryna çenli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda hasaba alynýar.

Okap bilersiňiz  “Wimbledonda” tennisçileriň pul baýragy berler

Bäsleşikde tapawutlanan işler Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine hödürlener.

Okap bilersiňiz  BMG-niň ilat gaznasyndan web-dizaýn bäsleşigi

 

Sal­gy­sy:­Aş­ga­bat ­şä­he­ri, ­Aly­şir ­No­wa­ýy­­ kö­çe­si­niň­ 90-njy­ ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak ­üçin­ te­le­fon ­begileri:­­ 92-25-08, ­92-31-19.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Bir gülüň yşgynda

(Hekaýa)   Güller... Güller... Bu gün baharyň ýyly demi düşen topragyň goýnunda olar näçe diýseň bar. Sarysy gerekmi, gyzyly — isläniň tapdyrar. Ýöne etjek bolýan...

Umytly çagajygyň uly gürrüňi……

Türkmenistan rowaçlygyň watany ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan adyl içeri, dabaralanýan ynsanperwer syýasaty netijesinde “Döwlet adam üçindir” atly ýörelge bilen ýurdumyzyň abraýy...

Koronawirusy ýok edýän örtük

ABŞ-nyň “Massaçusets Tehnologiýa Institutynyň” (MIT) alymlary häzirki wagtda filtrleme ulanylýan örtüklere derek, elektrik bilen işleýän, koronawirusynyň bölejiklerini 90% dereje gyzdyrylan nepis mis torundan howa...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...