Üçünji sanjym «Omikrondan» gorar

Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy.

Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär.

Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem peýdalydyr. Şeýle hem bu sanjymlar bilen işleýän topar üçünji urluşda «Pfizer» sanjymynyň ýarym dozasynyň hem peýdaly bolup biljekdigini öňe sürýär. Şonuň üçin hem Angliýanyň hökümeti geljek iki ýyl üçin bu sajymyň goşmaça dozasynyň 114 million nusgasyny sargyt etdi.

Umuman, üçünji sanjymlar infeksiýanyň ýokuşmak ähtimallygyny ikinji sanjymdakydan hem 93 göterim azaldýar.

7 sanjymda synag geçirildi

Southempton uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözleglere 3 müň adam gatnaşdy. Olaryň ählisi ozal «AstraZeneka» ýa-da «Pfizer» sanjymlarynyň ikisini hem alan adamlardyr. Olaryň sanjym alanyndan bäri üç aý geçendigine hem aýratyn üns berildi.

Şeýlelikde, alymlar üçünji sanjym üçin 7 sanjymy barladylar. Olaryň hatarynda «Oxford-AstraZeneca», «Pfizer-BioNTech», «Moderna», «Novavax», «Janssen», «Curevac» we «Valneva» sanjymlary bar. Geçirilen barlaglar olaryň ählisiniň hem üçünji gezek urulmagy bedeniň güýjüni has artdyrýandygyny görkezdi. Şeýle-de bolsa käbir netijeler boýunça «Moderna» we «Pfizer» sanjymlary beýleki «garyndaşlaryndan» has öňe saýlandy. Eger ozalky iki sanjym «AstraZeneca» bolan bolsa, üçünji sanjym has peýdalydyr.

Ýokarda-da ýazyşymyz ýaly, üçünji sanjymlar häzir gizlinligini goraýan «Omikron» wirusyna garşy hem em bolup biler. Muny toparyň wekili, professor Saul Fost hem tassyklady.

 

98 ýyllyk taryhynda ilkinji zenan ýolbaşçyÝENE-DE OKAŇ

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekilçilikli topary Owganystanyň Kabul şäherinde elektrik energetikasy taslamalary boýunça gepleşikler geçirýär. Owganystanyň "Da Afghanistan Breshna Sherkat" kompaniýasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Berlen maglumatlara görä, gepleşikleriň barşynda Türkmenistan-Owganistan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi, "Nur-ul-Jahad" stansiýasy we beýleki elektrik taslamalarynyň hukuk we tehniki taraplary ara alnyp maslahatlaşylýar. 3 gün dowam edýän bilelikdäki gepleşiklerde "Da Afghanistan Breshna Sherkat" kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hafiz Mohammad Amin...

Iň täze habarlar