TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Uçarlarda örtük dakynmagy ýatyrmaklyk teklip edildi

Sanjym işleriniň güýçlenmegi we  koronawirusyň dürli wariantlarynyň täsiriniň peselmegi bilen Ýewropadaky ençeme ýurtlarda çäklendirmeler ýatyrylmagyny dowam edýär.

Ýewropada şu wagta çenli uçarlarda agyz-burun örtügini dakmak zerurlygy dowam edýärdi. Täze gelen habara görä, 16-njy maýdan başlap Ýewropa Bileleşigine girýän döwletlerde uçarlarda örtük dakynmak zerurlygy ýatyrylmagy teklip edilýär.

Ýakynda Ýewropa awiasiýany goramak agentligi (EASA) we Ýewropa keselleriň öňüni alyş we dolandyryş merkezi (ECDC) 16-njy maýdan başlap, uçarlarda we aeroportlarda örtük dakynmagy ýatyrmagy teklip etdi. Hödürlenen teklipde dowamly keseli bolan ýa-da immuniteti pes ýolagçylaryň örtük dakynmagyna dowam etmelidikleri beýan edilýär.

 

Halk Maslahaty bilen Federasiýa Geňeşiniň arasynda ylalaşyga gol çekildi

 

Ýene-de okaň

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle