TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Tüwi suwunyň bejeriş aýratynlyklary hakda bilýärsiňizmi?

Tüwi suwy bedene oňaýly täsir edýär. Aşgazan-içegniň işini gowulandyrýar, gan basyşyny kadalaşdyrýar, rak keseliniň öňüni alýar.Şeýle hem tüwi suwy düzümindäki işjeň maddalar sebäpli metabolizmany çaltlaşdyrýar. Ol derä hem gowy täsir edýär.Yzygiderli sarp etmek we ýüzi ýuwmagyň netijesinde deriniň reňki gowulaşýar, düwürtikler tekizlenýär, menekler azalýar. Şeýle hem saçlara ideg önümleri bolan balzamlaryň we maskalaryň ornuny hem tutýar.

Zeýtunlar barada maglumat

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle