TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hoseýn Amir Abdollahiýan bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

“IRNA” habarlar gullugynyň berýän habaryna görä, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar. Eýranyň ministri türkmen kärdeşini Oraza aýynyň başlamagy bilen gutlady.

Diplomatlar ikitaraplaýyn we halkara meseleleri boýunça pikir alyşdylar, hususan-da Hazar deňzi ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge degişli meseleleri maslahatlaşdylar.

Eýranyň daşary işler ministri Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk, ylmy gatnaşyklar, gözleg we halas ediş işleri boýunça şertnamalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça hünärmenler derejesinde gazanylan üstünlikler barada durup geçdi.

Şeýle hem ol köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Hazarýaka ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygyny geçirmegi teklip etdi.

 

Donald Tramp jemgyýetçilik torundan gazanyp başlady

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle