Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana sapary maslahatlaşyldy

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky 14-nji hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Bu barada Täjigistanyň resmi habarlar gullugy habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet baştutanlarynyň 15-nji sammitiniň netijelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň başynda Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň sammitini guramagyň möhümdigini belledi we myhmansöýerligi üçin türkmen tarapyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Iki taraplaýyn dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşylanda ozal gazanylan ylalaşyklaryň yzygiderli ýerine ýetirilmeginiň we Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistana jogap resmi saparyna hemmetaraplaýyn taýýarlygyň zerurdygy nygtaldy.

Duşuşykda taraplar halkara guramalarynyň çäginde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny, şeýle hem halkara we sebit gün tertibindäki möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon şu ýylyň dowamynda Türkmenistanda döwlet saparynda boldy. Ol awgust aýynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň öňüsyrasynda Aşgabada döwlet saparyny amala aşyrdy we Awazadaky ýokary derejedäki duşuşyga gatnaşdy.

Şeýle hem Täjigistanyň Prezidenti ýaňy-ýakynda, 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň sammitine gatnaşdy.

 

“Ballon d’Or” baýragy barada…ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar