DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini Russiýa güni bilen gutlady

Hormatly Wladimir Wladimirowiç!

Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adymdan Sizi hem-de Siziň ýurduňyzyň ähli halkyny Russiýanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklar ýokary derejesi we yzygiderli ösdürilýändigi bilen häsiýetlendirilip, birek-birege hormat goýmagyň, ynanyşmagyň hakyky nusgasydyr.

Türkmen-rus döwletara gatnaşyklary wagtyň synagyndan geçdi we häzirki döwürde ýola goýlan ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlyk ýurtlarymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine yzygiderli berkidilýär. Biz gatnaşyklarymyzy mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary etmäge taýýardyrys.

Hormatly Wladimir Wladimirowiç, Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlik, Russiýa Federasiýasynyň dostlukly halkyna bolsa abadançylyk, rowaçlyk arzuw edýärin!

Çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

 

Medeniýet hepdeligi Mary welaýatynda geçiriler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi

Azerbaýjan bilen Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça hyzmatdaşlyk edýär

Russiýanyň iri şäherlerinden Türkmenistana uçar gatnawyny guramak teklip edildi

Ata Watan Eserleri

“Atletiko Madrid” topary Gazagystanda futbol akademiýasyny açýar

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy