Medeniýet hepdeligi Mary welaýatynda geçiriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa öňde boljak Medeniýet hepdeligine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Medeniýet hepdeligi şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda Mary welaýatynda geçiriler. Medeni maksatnamanyň çäklerinde dürli çäreler, şol sanda maslahatlar, sungat ussatlarynyň konserti, çeper filmleriň görkezilişi we ýurdumyzyň kino sungatynyň wekilleri bilen döredijilik … Continue reading Medeniýet hepdeligi Mary welaýatynda geçiriler