JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe resmi sapar bilen çagyryldy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-türk toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen  Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýy kabul etdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, wise-prezident Fuat Oktaý Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň mähirli salamyny we hormatly Prezidentimize özi üçin amatly bolan wagtda Türkiýe Respublikasyna sapar bilen görmäge iberen çakylygyny gowşurdy.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti we hormatly myhman ägirt uly mümkinçilikleri bolan türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar.

 

Türkiýe Türkmenistan bilen haryt dolanyşygyny 10 milliard dollara ýetirmekçi

Fuat Oktaý: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmaga taýýardyrys

 

Ýene-de okaň

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti: ilat ýazuwynyň jemlerine görä meýilnamalara takyklamalar girizilmeli

Türkmenistanyň Prezidenti: 37 milliardlyk maýa goýum göz öňünde tutuldy

Türkmen halkynyň Milli Lideri: şäherleri ösdürmegiň strategiýasyny işläp taýýarlamak zerurdyr

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady

Ata Watan Eserleri