DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-nyň sammitine çagyryldy

14-nji iýulda geçirilen Daşkent duşuşygynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekildi.

Bilelikdäki Beýannamada türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ýakyn geljekde amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän wezipeler dolulygyna beýan edilýär.

Hususan-da, taraplar ýokary we iň ýokary derejelerde ysnyşykly gatnaşyklary saklamagyň, iki döwletiň daşary syýasy işini utgaşdyrmagyň hem-de häzirki zaman howplaryna we wehimlerine bilelikde garşy durmak babatda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhümdigini nygtadylar.

Şunda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Gyrgyzystanda geçiriljek nobatdaky konsultatiw duşuşygynyň ähmiýetine-de aýratyn üns çekildi.

Resminamada Özbegistanyň Prezidentiniň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Samarkant şäherinde geçiriljek mejlisine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy hormatly myhman hökmünde gatnaşmaga çakylygy hem öz beýanyny tapdy.

 

Amyderýa boýunça taryhy Ylalaşyga gol çekildi

Ýene-de okaň

Pakistanyň federal ministri Türkmenistanda saparda bolar

Putin Koreýanyň Liderine “Aurus” awtoulagyny sowgat berdi

Putiniň 24 ýyldan soňra amala aşyran sapary

Magtymgulynyň suraty ýerleşdirilen haly Bütindünýä gümrük guramasyna sowgat edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Polşa hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekişdi

Ata Watan Eserleri

Wladimir Putin Demirgazyk Koreýada saparda bolar

Ata Watan Eserleri