JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanda resmi saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 4-5-nji oktýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynda resmi saparda bolar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Goňşy döwletler bilen dostlukly-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda yzygiderli amala aşyrylýan daşary syýasatyň esasy ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, 1993-nji ýylyň fewralynda diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýan Türkmenistan we Özbegistan Respublikasynyň syýasy, söwda-ykdyady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda işjeň hyzmatdaşlyk edýändigi bellenildi.

Häzir ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny 221 sany resminama düzýär. 2007-2021-nji ýyllarda iki ýurda ýokary derejede jemi 23 sany döwlet, resmi we iş saparlary amala aşyryldy.

Türkmen-özbek ykdysady gatnaşyklaryna netijeli häsiýet mahsusdyr. ikitaraplaýyn daşary söwda dolanyşygynyň möçberiniň artandygy bellenildi. Şundan bilelikdäki hökümetara toparynyň işine ähmiýetli orun degişlidir. Häzirki wagta çenli bu toparyň 16 mejlisi geçirildi.

Türkmenistan bilen Özbegistan medeni-ynsanperwer ugurda-da netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Şu günler Özbegistanda Türkmenistanyň kino günleri geçirilýär.

Saparyň çäklerinde 4-nji oktýabrda Daşkent şäherinde türkmen-özbek ykdysady forumyny geçirmek meýilleşdirilýär.

 

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ýene-de okaň

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 24-nji sentýabrda geçiriler