DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Mustakillik meýdanyna gül goýdy

Resmi sapary bilen Özbegistan Respublikasyna baran Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Daşkent şäherindäki Mustakillik meýdanyna bardy.

Özbegistanyň resmi habarlar gullugynyň bellemegine görä, Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýdy. Türkmenistanyň Prezidentine Mustakillik meýdanynyň ähmiýeti barada maglumat berildi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistana saparynda özi üçin göz öňünde tutulan kabulhana gitdi.

Saparyň esasy wakalary 5-nji oktýabrda bolar. Kuksaroý kabulhanasynda ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşikleri geçiriler. Gepleşikleriň barşynda ilkinji nobatda söwda, ulag we üstaşyr, energetika, senagat, oba hojalygy we suw dolandyryşy boýunça hyzmatdaşlyk taslamalaryny ösdürmek, iki ýurduň sebitleriniň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek ýaly ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşylar.

Iki ýurduň döwlet Baştutanlary halkara syýasatynyň we sebitleýin hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri barada pikir alyşarlar.

Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistana bardy

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi