TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti gazak kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Häzirki wagtda Siziň ýolbaşçylygyňyzda Gazagystan Respublikasynyň döwlet özygtyýarlylygynyň berkidilmegine, ýurduň halkara giňişlikdäki abraýyny ýokarlandyrmaga hem-de halkyň abadançylyk derejesiniň gowulandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar diýip, döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda nygtady.

Hormatly Prezidentimiz ýurtlarymyzyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, strategik hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, halklarymyzyň dost-doganlygynyň pugtalandyrylmagyna Gazagystanyň Lideriniň uly üns we goldaw berýändigini aýratyn belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine geljekde-de yzygiderli berkidiljekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Kasym-Žomart Tokaýewe berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Gazagystan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hem-de abadançylyk arzuw etdi.

 

Türkmenistan-Özbegistan: parlamentara hyzmatdaşlyk ösdüriler

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle