TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Antoniu Guterrişi gutlady

Döwlet Baştutanymyz Gutlag hatynda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan BMG-niň Baş sekretaryna üstünlikleri arzuw etdi.

“Türkmenistan häzirki wagtda halkara durmuşyň ähli wajyp ugurlaryny öz içine alýan Birleşen Milletler Guramasy bilen ýola goýlan gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýär” diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň häzirki wagtda deňhukuklylyk ýörelgesine we halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda ählumumy meseleleri çözmekde, dünýä tertibini üpjün etmekde, döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde netijeli, öňdebaryjy halkara edara hökmünde çykyş edýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Antoniu Guterrişiň BMG-niň Baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen geljekde hem bu guramanyň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna, häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözülmeginde onuň ornunyň güýçlenmegine, şeýle hem Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň has-da pugtalandyrylmagyna mundan beýläk-de goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz BMG-niň Baş sekretaryna jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk hem-de jogapkärli wezipesinde täze üstünlikleri gazanmak baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Guterreş täze möhlete saýlandy

Ýene-de okaň

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Teswirle