DÜNÝÄ

Türkmen we amerikan medeni hyzmatdaşlygy pugtalanýar

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyñ Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we “Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” (AFCP) maksatnamanyň 20 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn konferensiýasyny geçirdiler. Halkara ylmy konferensiýa iki sessiýadan ybarat bolup, spikerleriň gatnaşmagynda söhbetdeşlikleri öz içine aldy. Bu barada ABŞ-nyň ilçihanasynyň beýanatynda bellenilýär. 

«Türkmenistanda şu aý Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy bellenýär. Ýurtlarymyzyň bu 30 ýylda guran dostluk we hyzmatdaşlyk baglanyşyklaryna buýsanýarys. “AFCP” maksatnamasy şu ýyl Merkezi Aziýa sebitinde iň netijeli we özara peýdaly gatnaşyklaryň 20 ýyllygyny belleýär» diýip, Ilçi Klimow öz sözünde belledi.

Konferensiýa Türkmenistanyň we «AFCP» maksatnamasynyň taryhynda bu möhüm pursatlary bellemekden başga-da, amerikan we türkmen guramalarynyň we hünärmenleriniň arasyndaky hazirki we geljekki hyzmatdaşlygyň ösmegine goşant goşdy.

Konferensiýa «AFCP» maksatnamasynyň komitetiniň, Kongresiň kitaphanasynyň, San-Antoniodaky Tehas uniwersitetiniň, «CyArk» guramasynyň, Gündogary öwreniş institutynyň (OI) we «Сaring for Textiles» guramasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistandan konferesiýa Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiň, Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem de rejelemek baradaky milli müdirliginiň, Taryh we arheologiýa institutynyň wekilleri we «AFCP» taslamalarynyň agzalary gatnaşdylar.

Şeýle hem, konferensiýa gatnaşyjylar medeni mirasy gorap saklamak boýunça 20 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelerini ara alyp maslahatlaşyp, iki ýurduň hünärmenleriniň arasynda geljekki hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kesgitlediler.

Konferensiýa, ýörite myhman hökmünde çagyrylan, «AFCP» maksatnamasynyň müdiri doktor Martin Perşleriň çykyşy bilen tamamlandy. Doktor Perşler sözüniň dowamynda Türkmenistanda we ABŞ-da «AFCP» maksatnamasyny goldaýanlara “Türkmenistanyň özboluşly we baý medeni mirasyny gorap saklamaga wepalylygy” we “milli mirasyň Türkmenistanyň geljekki nesillerine we dünýäniň dürli künjeklerinden geljek adamlara bilim we ylham bermegini üpjün etmekde tutanýerliligi” üçin minnetdarlyk bildirdi.

“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” (AFCP) Kongresiň haýyşy boýunça Döwlet departamenti tarapyndan döredilen grant maksatnamasydyr.  20 ýylyň dowamynda we rekord derejedäki 29 taslamanyň çäginde taryhy we medeni mirasy gorap saklamak 1,800,000 amerikan dollary bagyşlandy. «AFCP» taslamalarynyň sany boýunça Türkmenistan dünýäde öň hatarda barýar.

Super Mario bilen hoÅŸlaÅŸyldy

 

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis