DÜNÝÄ

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň telefon söhbetdeşlikleri

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen telefon gepleşigini geçirdi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Ministrler Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygyny nygtadylar.

Taraplar şeýle-de hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylary derejesindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetini bellediler.

***

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň hem-de A.Kamilowyň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi.

Şöhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň derwaýys ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Şunlukda, şu ýylyň 29-njy aprelinde Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň duşuşyklarynyň dowamynda berilen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişine aýratyn ähmiýet berildi.

Şu nukdaýnazardan, daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary hususan-da suw hojalygy ulgamyndaky bilelikdäki işleriň aýratynlyklary boýunça öň ýokary döwlet derejesinde gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi bilen bagly bolan iş ýüzündäki meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Taraplar iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky yzygiderli syýasy geňeşmeleriň dowam edilmegi babatynda ylalaşdylar.

Türkmenistan Howa maglumaty çaklamasy

Ýene-de okaň

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler

Türkmenistan Adalatçysynyň Gruziýa sapary

Dubaýda СOP-28 halkara maslahaty başlaýar

Ata Watan Eserleri