Türkmenistan Howa maglumaty çaklamasy

Tomus paslynyň gelmegi bilen howa maglumaty baradaky gözlegler artyp başlaýar. Ertir howa näçe gradus yssy, hepde soňy ýagyş barmy ýaly soraglar gündelik durmuşda hem birek-birege soralýan soraglar!

Howa maglumatyny öwrenmek üçin şu ýere basyň!

Mobil telefonyň giňden ulanylmagy bilen bu baradaky maglumatlary indi  köplere elýeterli bolsa hem, saýtlarda habar okaýan okyjylar howa maglumatyndan hem habarly bolmak isleýär. Döredijilik toparymyz tarapyndan öňler hepdelik howa maglumaty boýunça habary saýtymyza ýerleşdirilýän bolsa, ýaňy-ýakynda “Watan” habarlar gepleşiginde berilýän howa maglumatyny gündelik okyjylaryma ýetirip başladyk. Indi bolsa, Size saýtymyzda ýörite bölüm açýarys we paýtagtymyz Aşgabat we ýurdumyzyň dürli künjekleri baradaky garaşylýan howa maglumatyny Size ýetirip başlaýarys.

Siz biziň howa maglumaty sahypamyzda howanyň häzirki ýagdaýy we geljekki 5 günlük howa maglumaty baradaky çaklamalary görüp bilersiňiz. Şonda, Howanyň temperaturasy (°C) bilen bilelikde howanyň hadysasy (bulutly we şm), Ýeliň ugry we tizligi (m/s), Howanyň çyglylygy (%) we Howanyň basyşy (mm) Size ýetiriler.

Okap bilersiňiz  Haj ybadaty üçin daşary ýurtdan zyýaratçy kabul edilmeýär

Sahypada Aşgabat şäheriniň maglumaty berilýär we beýleki şäherleriň howanyň häzirki ýagdaýy barada maglumat almak isleýän okyjylarymyz “howa maglumaty giňişleýin” diýip ýazylan ýere basmaly. Şonda ýurdumyzyň dürli şäherleri boýunça howanyň häzirki ýagdaýy baradaky maglumat elýeterli bolar. Gelejek  günlerdäki howa maglumatyny bilmek isleýän okyjylarymyz, ol ýerden isleýän şäheriniň adyny saýlamaly!  Maglumatlar  Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň web saýtyndan alynýar we Size ýetirilýär.

 

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy.
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi
Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar