TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa 16-njy ýörite gatnaw

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Şu gün, ýagny 28-nji iýulda Russiýanyň “S7” awiakompaniýasynyň amala aşyran “8536” gatnawy bilen 172 adam Moskwa şäherine gitdi.

Bu 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri Türkmenistana yzygiderli gatnawlar wagtlaýyn togtadylandan bäri 16-njy gatnaw boldy.

Ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 1-nji iýulynda “S7” awiakompaniýasy 15-nji gatnawy amala aşyrypdy.

Siz şeýle habarlary gyzgyny bilen okamak üçin şu ýere basyň we Applikasiýamyzy mugt ýükläp alyň! @atavatanhabar Instagram hasabymyzy hem yzarlamagy unutmaň!

 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Biometrik Pasport : Daşary ýurtlardaky raýatlarymyz üçin soraglara jogaplar

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle