TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanda aw möwsümi barada…

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi dünýäde ýiti sowuklama keselleriniň, şol sanda guş dümewiniň ýaýramagy bilen baglylykda emele gelen ýagdaýy nazara alyp, şeýle hem bu ýokançlaryň ýurdumyzyň ilatynyň arasynda ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanda 2021-2022-nji ýyllaryň aw möwsüminiň 2022-nji ýylyň 31-nji martyna, ýagny aw möwsüminiň ahyryna çenli ýapyk diýlip yglan edilendigini habar berýär.

Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

 

Owganystanyň iň garry ýaşaýjysy aradan çykdy

Ýene-de okaň

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Teswirle