TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Owganystanyň iň garry ýaşaýjysy aradan çykdy

Owganystanyň Samangan welaýatynda 144 ýaşynda ýurduň iň garry ýaşaýjysy aradan çykdy. Bu barada “Interfaks” habarlar gullugy Owganystanyň milli telewideniýasyna salgylanyp habar berýär.

Mawlawi Muhammad Amin Totor ýurduň demirgazygyndaky Ruýi Du Ab uezdinde 144 ýaşynda aradan çykdy.

Muhammad Amin Totor “Beýik Mawlawi” hökmünde hem tanalýar. Ol ýurduň belli hem-de baýry alymlarynyň biridir. 90 ýyl mundan ozal, Amanulla Hanyň ýolbaşçylyk eden döwründe Muhamma Amin Totor hindistandaky Deoband medresesini tamamlapdyr we öz durmuşynyň deňinden ýurduň 15 hökümetini geçiripdir.

Onuň garyndaşlarynyň bellemegine görä, Muhammed Amin 4 gezek öýlenipdir we öz durmuşynda çagalarynyň birnäçe nesillerini görüpdir.

 

Bir döwrüň soňy: “BlackBerry” 22 ýyldan soň enjamlaryna goldawy kesýär

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle