TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Bir döwrüň soňy: “BlackBerry” 22 ýyldan soň enjamlaryna goldawy kesýär

2000-nji ýyllaryň başynda satuwa çykarylan smartfon modelleri bilen dünýäde uly meşhurlyk gazanan Kanadanyň “BlackBerry” kompaniýasy şu günki güne çenli operasiýa ulgamyna berýän goldawyny bes edendigini habar berdi. 22 ýyl mundan ozal çykan ilkinji smartfony bilen bu pudakda iň meşhur marka bolan Kanadanyň kompaniýasy şu günden başlap ulanyjylaryň jaň, habarlaşma, maglumat ulanylyşy we gyssagly jaň edip bilmejekdigini habar berdi.

Şu günden başlap, “BlackBerry 7.1” we has öňki wersiýalary, “BlackBerry 10” programma üpjünçiligi we “BlackBerry OS 2.1” bilen işleýän ähli enjamlar we goldawyň öňki wersiýalary operasiýa ulgamyny ulanmagyny bes eder, bu bolsa “BlackBerry” -iň telefonlardan jaňlaryň, habarlaşmalaryň, maglumatlaryň ulanylyşynyň we gyssagly jaňlaryň mümkin däldigini habar berýär. “BlackBerry” öz habarnamasynda “WiFi” we ykjam maglumatlaryň hem ygtybarsyz bolup biljekdigini, şeýle hem “BlackBerry Link”, “BlackBerry Desktop Manager”, “BlackBerry World”, “BlackBerry Protect”, “BlackBerry Messenger” we “BlackBerry Blend” ýaly programmalaryň çäklendirilen işleýşiniň bardygyny aýtdy.

Ilkinji gezek 2000-nji ýylda çykan “Blackberry” smartfon ulanyjylaryna e-poçta ibermeklikde aňsatlygy bilen hünärmenleriň arasynda meşhur boldy. Ondan soň umumy ulanyjynyň arasynda ulanyjylaryň sany günsaýyn artdy 2001-nji ýyldan 2007-nji ýyla çenli “BlackBerry” dünýäde iň köp ulanylýan smartfon boldy. 2007-nji we 2016-njy ýyllar aralygynda iň gowy smartfonlaryň sanawynyň başynda duran Kanada kompaniýasy, soňra “iPhone” ulanyjylarynyň sanynyň köpelmegi bilen meşhurlygyny ýitirdi. Bu smartfon täze tehnologiýalara uýgunlaşyp bilmedi.

“BlackBerry” kompaniýasynyň 2018-nji ýylda smartfon öndürmegi bes etjekdigini we tehnologiýany ösdürmäge uýgunlaşmazlygy, sarp edijileriň düşünjesiniň ýoklugy we dizaýnynyň pesligi sebäpli markasynyň bahasynyň günsaýyn azalýandygyny mälim etdi.

 

“Omikron” bilen pandemiýa tamamlanar

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle