TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň komissiýasynyň agzalygyna saýlandy

2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň 31-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan bu komissiýanyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna 2021-2023-nji ýyllar döwri üçin saýlanyldy.

Ýerine ýetiriji geňeş Assambleýa bilen bilelikde ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň ýolbaçşy edarasy bolup durýar.

Hökümetara okeanografik komissiýanyň maksady halkara hyzmatdaşlyga ýardam bermekden hem-de ylmy barlag we tebigat, umman serişdeleri we kenarýaka sebitler baradaky bilimi giňeltmegiň mümkinçiliklerini berkitmek bilen bagly meýilnamalary utgaşdyrmakdan, şeýle-de bu bilimleri deňiz gurşawyny dolandyrmagy kämilleşdirmek we ony goramak üçin peýdalanmakdan, durnukly ösüşi üpjün etmekden we agza döwletleriň kararlary kabul etmek işlerini ýeňilleşdirmekden ybarat.

Türkmenistanyň Ýerine ýetiriji geňeşiň agzalygyna saýlanylmagy döwlet tarapyndan durmuşa geçirilýän ekologiýa we suw diplomatiýasy bilen sazlaşykly utgaşýan ekologiýany, suw we ýer serişdelerini goramak boýunça halkara we sebit hereketlerine işjeň gatnaşmak babatda ýurduň tagallalarynyň ýene bir aýdyň tassyknamasydyr.

 

Rus syýahatçylar Antalýa gelip başlady

 

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle