Türkmenistan we Serbiýa özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärler

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Serbiýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Nikola Selakowiç bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça işjeň pikirler alyşyldy. Taraplaryň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça türkmen-serbiýa gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegine ymtylýandyklary bellenilip geçildi.

Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlardaky ysnyşykly hyzmatdaşlygyň ýygjamlaşdyrylmagyna gyzyklanma bildirýändikleri beýan edildi.

Ýurtlaryň daşary işler ministrlikleriniň ugry boýunça gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygy hem bellenildi. Taraplar özara hereketleriň şertnama-hukuk binýadynyň ösdürilmegi boýunça degişli işleriň geçirilmegi babatynda ylalaşdylar.

Türkmenistanyň we Serbiýanyň halkara meýdançalarynda işjeň hyzmatdaşlyk saklaýandyklary bellenilip geçildi. Iki ýurduň abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde öňe sürýän başlangyçlarynyň özara goldanylmagynyň oňyn tejribesi hem nygtaldy.

Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar

Taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygyň söwda, dokma senagaty we gazhimiýa pudagy ýaly ugurlarynyň ösdürilmegini ileri tutýandyklary hem aýratyn bellenilip geçildi.

Ministrler geljekde köpugurly hyzmatdaşlygyň hem ösdürilmegine itergi berjek takyk çäreleriň sanawyny özünde jemlejek ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň «Ýol kartasynyň» taslamasyny işläp düzmek babatynda ylalaşdylar.

Şonuň ýaly-da, taraplaryň ähmiýetli mümkinçilikleri bolan bilim hem-de ylym ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygy bellenildi.

 

Awaza: gatnawlar amala aşyrylýar

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Medeniýet hepdeligi we nobatdaky açylyş dabaralary
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar