TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan: Hazar geçelgesi has-da güýçlendiriler

Aşgabatda geçirilýän «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyna onlaýn tertibinde gatnaşan Türkiýäniň Halkara ýük daşaýjylar assosiasiýasynyň ýerine ýetiriji başlygy Alper Özel öz çykyşynda Türkmenistanyň Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda ulag-üstaşyr pudagynda möhüm ähmiýete eýedigini belledi.

Ol Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň tagallalary bilen Hazar geçelgesiniň has-da güýçlenjekdigini mälim etdi. Alper Özel Türki döwletleriň guramasyna gatnaşyjy döwletleriň bu geçelgäniň Ýewropa bilen Aziýany özara birleşdirýän geçelge boljakdygyny belläp geçýändiklerini aýtdy.

Alper Özel pandemiýa döwründe Türkmenistanyň sebitiň möhüm ulag-üstaşyr merkezi bolup durýandygyny görkezendigini belledi. Pandemiýa bilen baglanyşykly çäklendirmeler bilen köp sanly kynçylyklaryň ýüze çykandygyny bellän Özer Türkmenistanyň serhet nokatlaryny açmagy bilen ýük gatnawlarynyň ýygylygynyň artandygyny mälim etdi.

Şeýle hem, Alper Özel koronawirus pandemiýasy dünýädäki ulag kompaniýalary üçin sapak bolandygyny aýdyp, “Durnukly dünýä ykdysadyýeti üçin her bir ulag geçelgeleriniň hereketde galmalydygyny we ösdürilmelidigini öwrendik. Türkmenistan bu ýörelgelere düşünýän we ulanýan ýurtlaryň biri boldy” diýip belledi.

 

Azerbaýjan-ÝB: energetika ulgamynda täze ylalaşyk

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle