Türkmenistan «KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady sammit geçiriler. «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine dünýäniň 48 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan-da wekiller gatnaşarlar.

Sammitiň ilkinji iş gününiň çäginde Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsuly Atadurdy Baýramowyň söz sözlemegine garaşylýar.

Çäre iki görnüşde – onlaýn (internet arkaly) we ýüzbe-ýüz görnüşde geçiriler. Onuň 90 tematik sessiýanyň geçiilmegini göz öňünde tutýan huzury bölegine dünýäniň 48 ýurdunyň we Russiýanyň 25 sebitiniň wekilleri gatnaşarlar. Kazanda jemi 32 diplomatik wekilhana: daşary ýurtlaryň ilçilerine we baş konsullaryna garaşylýar.

Sammit halkara guramalaryň, jemgyýetçilik we maliýe edaralarynyň wekillerini, ilçihana işgärlerini, syýasatçylary, maýadarlary we telekeçileri bir ýerde jemlär.

Bu çäre Russiýa bilen Yslam Hyzmatdaşlygy Guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, jemgyýetçilik we medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga, şeýle hem Russiýa Federasiýasyndaky Yslam maliýe guramalarynyň ösüşine goldaw bermäge gönükdirilendir.

Sammitiň iş maksatnamasynyň esasy mowzuklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy maliýeleşdirmek, halal senagat, ýaşlar diplomatiýasy, lukmançylyk, sport, döredijilikli pudaklar, eksporty ösdürmek, telekeçilik we maýa goýumlary bar.

Mundan başga-da, «Yslam Hyzmatdaşlygy Guramasy ýurtlarynyň ýaş telekeçiler forumy» we «Ýaş diplomatlar forumy», Süýşürintgiler bankynyň goldawy bilen yslam maliýe edaralaryny ösdürmek boýunça «Sbertalk» çäresi we konserwatiw geýimleriň «Modest fashion» gözden geçirilişi gurnalar.

2019-njy ýylda sammite dünýäniň 72 ýurdundan müňlerçe wekil gatnaşdy.

Russiýanyň we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň her ýylky halkara ykdysady sammiti Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşi we Tatarystan Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen geçirilýär.

Çeşme: turkmenistan.gov.tm

 

«Çelsi» Keýn transferine ýakyn

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar