Türkmenistan Gazagystandaky CICA-nyň duşuşygyna gatnaşýar

Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow hem gatnaşýar.

Gazagystanyň Prezidentiniň Metbugat gullugynyň habaryna görä, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygyna gatnaşmak üçin gelen ministrleri kabul etdi.

Bu duşuşyga Bahreýn, Belarus, Hindistan, Katar, Gyrgyzystan, Mongoliýa, Russiýa, Özbegistan, Türkmenistan ýaly döwletleriň daşary işler ministrleri, Ysraýylyň syýahatçylyk ministri, şeýle hem birnäçe ýurduň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary gatnaşdy.  Bulardan başga-da, bu duşuşyga halkara guramalarynyň we diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem çagyryldy.

Duşuşykda edilen çykyşlarda häzirki wagtda CICA-nyň Aziýa döwletleriniň arasynda parahatçylygyň, hyzmatdaşlygyň we ösüşiň bähbidine tagallalary jemlemek üçin degişli mümkinçilige eýedigi mälim edildi.

Gazagystanyň Prezidenti häzirki wagtda öz ýurdunyň bu gurama başlyklyk edýändigini belläp, koronawirus ýokanjy sebäpli bu başlyklyk wezipäsini talabalaýyk ýerine ýetirilmändigi üçin 2022-2024-nji ýyllar üçin hem başlyklyk üçin ýüz tutýandygyny mälim etdi.

Şeýle hem ol bu guramanyň esaslandyryjylaryndan bolan Gazagystanyň Birinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewi guramanyň çäklerindäki Akyldarlar geňeşiniň başlygy wezipesine dalaşgär hökmünde görkezdi.

Bu ýokary derejedäki duşuşygyň çäklerinde howpsuzlygy üpjün etmek we sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, şeýle hem Owganystandaky ýagdaý, şol sanda  owgan halkyna kömek bermek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) synçy agzasy bolup durýar.

 

Gyrgyzystanyň Prezidentiniň ygtyýarlyklary giňeldildiÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäher häkimligi Gämi şäherçesiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýän suw arassalaýjy desgadan şäheriň 11-nji kiçi etrapçasynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Gündogar» ätiýaçlyk suw howuzlar toplumyna çenli suw geçiriji ulgamy gurmak üçin potratçyny saýlap-seçip almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçiriler. Bäsleşik şu ýylyň24-nji...
Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 27-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Salgysy:...
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ozalky diýlip boljak kansleri Angela Merkeliň 16 ýyllyk döwri tamamlandy. Ýurduň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer kansler Angela Merkel we onuň Ministrler Kabinetiniň agzalaryna resmi rugsat şahadatnamasyny gowşurdy. Merkel we onuň hökümet agzalary Germaniýanyň täze hökümeti düzülýänçe wagtlaýynça işlerini dowam ederler. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Merkeliň döwründe uly işleriň bitirilendigini, soňky 4 ýylda 600 kanunyň kabul edilendigini belledi. 1954-nji...
Haçan-da adam bagtly bolanda ol mydama gowudyr, emma hemme gowy adamlar mydama bagtly däl (O.Uaýld). Hemişe isleýän zadyňy etmeklik bagtlylyk däldir, emma ýerine ýetirip biläýjek zadyňy etmegi islemeklik bagtdyr. (L.Tolstoý). Bagtly durmuş haçan-da göwnüňde rahatlyk bolanda we hiç hili jogapkärçiligiň ýok ýerinde bardyr (Siseron). Bagt – bu berk jan saglygyň bolmagy we erbet ýadyň bolmagyndadyr (E.Feýer). Bagtsyzlykdan gülkünç...
Eýranda saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň birnäçe ministrliklerinde gepleşikler geçirdi. Türkmen wekiliýeti Eýranyň Ýol we şähergurluşyk ministrliginde duşuşyklar geçirdi. Eýranyň "IRNA" agentliginiň habaryna görä, Eýranyň ýol we şähergurluşyk ministri Rostam Kasemi Türkmenistan bilen ulag, energetika we söwda ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini belläp, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demirýol üstaşyr geçişini iki esse artdyrmak babatda ylalaşyk gazanylandygyny belledi. Eýranyň ministri...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar