TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky käbir ylalaşyklar tassyklandy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde birnäçe möhüm resminamalara gol çekildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiziň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasynda gol çekilen käbir halkara resminamalar tassyklandy.

Şol halkara resminamalaryň hatarynda Özbegistan Respublikasy, Gazagystan Respublikasy hem-de Türkiýe Respublikasy bar.

Hususan-da, Türkiýe Respublikasy bilen 2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Aşgabatda şäherinde gol çekilen şu resminamalar:

  • Saglygy goraýyş we lukmançylyk ylymlary babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky ylalaşyk
  • Bilelikdäki türkmen-türk umumybilim berýän orta mekdep babatda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky özara düşünişmek hakyndaky ähtnama tassyklanyldy.

Mälim bolşy ýaly, bu resminamalar Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň 2021-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda Türkmenistana amala aşyran döwlet saparynyň çäklerinde gol çekilipdi.

Wise-premýer S.Berdimuhamedow Özbegistanda saparda bolar

Ýene-de okaň

Türkiýe Türkmenistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýär

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurar

Teswirle