TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistan bilen Russiýa saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginde Russiýa Federasiýasynyň saglygy goraýyş ministri Mihail Muraşko bilen Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi habar berýär.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri rus kärdeşine koronawirus ýokanjy döwründe öz wagtynda koronawirus ýokanjyna we dümewe garşy sanjym bermek babatda beren goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanda rus sanjymlaryny ulanmak üçin oňyn tejribäniň gazanylandygy we bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň möhümdigi bellenildi.Duşuşygyň esasy mowzugyny Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda lukmançylyk we farmasewtika ugurlarynda bilim bermek baradaky hyzmatdaşlyk düzdi. 2020-2021-nji okuw ýylynda Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň garamagyndaky 57 lukmançylyk uniwersitetlerinde 1106 Türkmenistanyň raýaty bilim aldy.

Türkmen tarapynyň kliniki ordinatura we aspirantura maksatnamalary, şeýle hem lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, dürli ugurlarda milli lukmançylyk barlar merkezleriniň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak babatda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigi bellenilip geçildi.

– Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi bilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň arasynda gol çekilen ylalaşygyň esasynda iki ýurduň lukmançylyk edaralarynyň ulgamynda mundna beýläk-de hyzmatdaşlygy ösdürmäge giň mümkinçilikler bar. Şeýle hem uzak aralykdan telelukmançylyk ulgamynda maslahatlaşmalary has-da giňişleýin geçirmegi teklip edýärin – diýip, Mihail Muraşko belläp geçdi.

 

 

Dynç günlerinde teatrlardaky sahna oýunlary

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle