JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Eýran 9 ähtnama gol çekişdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran saparynyň jemleri boýunça 9 özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Tährandaky Saadabat köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seyed Ebrahim Raisiniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.

Gepleşikleriň jemleri boýunça iki ýurduň döwlet Baştutanlaryny bilelikdäki Beýanata gol çekdiler. Şeýle hem iki ýurduň hökümet wekilleri birnäçe ylalaşyklara gol çekdiler.

Gol çekilen ylalaşyklar:

  • Türkmenistanyň Ahal welaýaty bilen EYR-nyň Demirgazyk Horosan welaýatynyň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnama;
  • Türkmenistanyň Balkan welaýaty bilen EYR-nyň Golestan welaýatynyň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnama;
  • Türkmenistanyň Mary welaýaty bilen EYR-nyň Horosan Razawi welaýatynyň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnama;
  • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen EYR-niň Teleradioýaýlymlary korporasiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky ähtnama;
  • Bilelikdäki maýa goýum komitetini döretmek boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnama;
  • Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda özara düşünişmek hakyndaky ähtnama;
  • Daşky gurşawy goramak hyzmatdaşlygy babatda özara düşünişmek hakyndaky ähtnama.

 

Aşgabat-Tähran söwda merkezi döretmek teklip edilýär

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäherini 2024–2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasy taýýarlanar

Gurluşyk we senagat toplumy: ýol we köpri gurluşygy üçin 545 millionlyk maýa goýum

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti: ilat ýazuwynyň jemlerine görä meýilnamalara takyklamalar girizilmeli

Türkmenistanyň Prezidenti: 37 milliardlyk maýa goýum göz öňünde tutuldy