TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Aşgabat-Tähran söwda merkezi döretmek teklip edilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew Eýran Yslam Respublikasynyň Senagat, magdan we söwda ministrliginde gepleşikler geçirdi. Bu barada Eýranyň metbugatynda bellenilip geçilýär.

Duşuşykda iki ýurduň telekeçilerine söwda gatnaşyklaryny ýeňilleşdirmek üçin goldaw bermek, bir ýyllyk hyzmatdaşlyk üçin “ýol kartasyny” düzümek babatda işçi toparyny döretmek, Tähran-Aşgabat söwda merkezini döretmek babatda pikir alyşmalar boldy.

Şeýle hem taraplar serhetýaka bazarlary, sergileri guramak hem-de işewürlik gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmek boýunça degişli meseleleri maslahatlaşdylar.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranda resmi dabara bilen garşylandy

Ýene-de okaň

Türkmenistan “Ýewraziýa – biziň öýümiz” sergisine gatnaşýar

Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi dörediler

«PETRONAS Çarigali» işe çagyrýar

Teswirle