TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmen-özbek toparynyň 16-njy mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 13-14-nji sentýabrynda Daşkent şäherinde geçiriljek söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň nobatdaky 16-njy mejlisine hem-de suw hojalygy meseleleri boýunça belikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde aýdylyp geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň we Özbegistanyň birek-birege hormat goýmaga esaslanýan döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen belläp, netijeli söwda-ykdysady we işewür gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly kuwwatyň bardygyny belledi.

Ozal hem habar berlişine görä, häzirki wagtda türkmen-özbek hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykyp, birnäçe ugurlary öz içine alýar. Hökümetara toparyň nobatdaky mejlisinde birnäçe ugurlar boýunça ikitaraplaýyn bähbitli ylalaşyklar gazanylar.

 

2022-nji üçin maýa goýum maksatnamasy taýýarlanar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle