PEÝDALY MASLAHAT

Türkiýede Raýatlaryň we talyplaryň konsulluk hasabyna alynmagy

Türkiýe Respublikasynyň çäginde hemişelik ýaşaýan ýa-da 6 aýdan uzak möhletli wagtlaýyn ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, şol bir wagtda Türkiýäniň çägindäki dürli ýokary okuw jaýlarda bilim alýan talyplarymyz Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynda ýa-da Baş konsullugynda konsulluk hasabyna durmaga degişlidirler.  Bular barada gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy Stambul şäherindäki Baş konsullugynyň web saýtynda aýdylýar.

Konsulluk hasaba durmaklyk üçin Türkmenistanyň raýatlaryna gerekli resminamalar:

Raýatlyk pasportynyň nusgasy;

Raýatlaryň Türkiýäniň çäginde hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýandygny tassyklaýan resminamalary:

Öýlenen ýa-da durmuşa çykanlar – Nika şahadatnamalarynyň nusgasyny, aýalynyň/ýoldaşynyň pasport nusgasy,

Türkiýäniň ýerli polisiýa müdirlikleri tarapyndan berlen hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşamaga rugsatnamalarynyň nusgasy.

Işlemäge gelenler – işçi wizalarynyň esasynda Türkiýäniň ýerli polisiýa müdirlikleri tarapyndan berlen wagtlaýyn ýaşamaga         rugsatnamalarynyň nusgasy.

Anketa doldurmaly  (Anketany almak üçin form ýazan ýere basyň)

2 sany reňkli surat;

Konsulluk hasaba durmaklyk üçin talyplara gerekli resminamalar: 

Raýatlyk pasportynyň nusgasy,

Talyp şahadatnamalarynyň nusgasy,

Anketa doldurmaly

2 sany reňkli surat;

Türkiýede bilim almak boýunça maslahat hyzmatlary

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52  /     +90 530 251 36 73    /   +90 212 633 40 00

Irregular verbs ýa-da Nädogry Işlikler : Makul Sözlük

Ýene-de okaň

Şahsy pensiýalar: binýatlyk ölçegiň 20 esse möçberinde bolar

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň önümçilik senenamasy tassyklandy

Terjime üçin “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutuň!

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor

TÜRK PEÝNİRLERİ