TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkiýede koronawirusa garşy göreş boýunça täze düzgünler

Türkiýe Respublikasynda koronawirus ýokanjyna garşy göreşde birnäçe hepde dowam eden berk çäklendirme çäreleri 1-nji iýundan başlap, kem-kemden gowşadylýar. Türk metbugatyndaky habara görä, Içeri işler ministrligi iýun aýy boýunça öňüni alyş çäreleriniň düzgünnamasyny iberdi.

Şoňa laýyklykda:

 •  Köçe çykmagyň doly çäklendirilen dynç günleri dükanlar, gök önüm satýan dükanlar, konditer önümlerini satýan dükanlar 10:00-17:00-a çenli işlär.
 • 2 doza sanjym alan 65 ýaş we şondna ulylar hem-de 18 ýaşdan kiçiler üçin köçä çykmak çäklendirilmesi aýrylýar.
 • Köçä çykmagyň gadagan edilen günlerinde şäherara köpçülikleiýn ulag serişdelerinden peýdalanýan raýatlara syýahat üçin rugsatnama talap edilmeýär, diňne biletini görkezmegi ýeterlidir.
 • Sanjym bolmak mümkinçiligine garamazdan, sanjym bolmadyk 65 we ondan ýokary raýatlar, ýekşenbe günlerinden başga günlerde 10.00-14.00 sagat aralygynda köçä çykyp bilerler we ýekşenbe günleri doly çäklendirmä tabyn bolarlar.
 • Ýapyk howuzlar, türk hammamy, sauna we owkalama otaglary, kazino ýaly iş ýerleriniň işi täze karar kabul edilýänçä togtadylýar.
 • Kafeler, naharhana, çaý içilýän ýörite ýerlerde hiç hili oýun oýnamaga rugsat berilmeýär we açyk meýdanda bir stolda 3, ýapyk ýerlerde 2-den köp müşderi bolmaýar.
 • Restoran, naharhana we patisseri ýaly ýerler Saglygy goraýyş ministrliginiň epidemiýa dolandyryş we iş gollanmasyndaky düzgünler berjaý edilip, stollaryň arasynda 2 metr we biri-biriniň gapdalyndaky oturgyçlaryň arasynda 60 santimetr aralyk goýulmaly
 • Kinoteatrlar “bir oturgyç doly – bir oturgyç boş” görnüşinde 50 göterim möçberinde hyzmat edip bilerler.
 • Toý we nika dabaralary stollaryň we oturgyçlaryň arasynda zerur aralyk saklanyp, arassaçylyk kadalary berjäý edilip, örtük dakynmak we iýmit hem-de içgi hyzmaty bolmazlyk şerti bilen açyk ýerlerde geçirilip bilner.
 • Toý we nika dabalary ýapyk binalarda iň köp 100 myhman çagyrmak şerti bilen geçirilip bilner.
 • Toý we nika dabaralarynda 15-nji iýundan soňra iýmit hyzmaty berlip bilner. Ýapyk binalarda bolsa myhman sanynyň çäklendirilmegi ýatyrylar.

 

PSR barlagy hökmany boldy

Ýene-de okaň

Döwlet Dumasynyň Başlygy şu gün Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle