JEMGYÝET

Türkiýäniň Prezidentiniň orunbasarynyň Türkmenistana sapary

Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň orunbasary Fuat Oktaýyň Türkmenistanda saparda bolmagyna garaşylýar.

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda söwda we ykdysady ugurlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türk tarapyndan ýolbaşçysy bolup durýan Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň orunbasary Fuat Oktaýyň 30-njy iýun-3-nji iýul aralygynda Türkmenistanda saparda boljakdygy bellenilýär.

Bu saparyň çäklerinde 1-nji iýulda Türkmenistan-Türkiýe işewürler forumynyň geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

Şonuň üçin Türkiýe Respublikasynyň Daşary yksady aragatnaşyklar geňeşi (DEIK) işewürler forumyna gatnaşmak isleýän türk işewürlerini ýüz tutmaga çagyrypdyr.

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk gözbaşyny Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna çenli alyp gidýär. Häzir Türkmenistanda Türkiýäniň iri kompaniýalarynyň onlarçasy işleýär. Iki döwletiň arasynda eksportyň mukdary hem artýar. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-türk topary duşuşyklaryň, maslahatlaryň netijesinde bu işleriň gerimini geljekde hem giňeltmegi meýilleşdirýän topardyr.

 

Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň sammiti Aşgabatda geçiriler

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisi taslamasyna ygrarly

Türkmen halkynyň Milli Lideri german işewürlerini hyzmatdaşlyga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Kansler Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda 200-den gowrak desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýelär

Ata Watan Eserleri