DÜNÝÄ

Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň sammiti Aşgabatda geçiriler

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitiniň Aşgabat şäherinde 29-njy iýunda geçirilmegine garaşylýar. Bu sammitiň öňüsyrasynda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler. Bu duşuşyga gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň Aşgabada geljekdigi bellenildi.

Russiýa Federasiýasyny daşary syýasat edarasynyň resmi wekili Mariýa Zaharowa beren beýanatynda mundan ozal şeýle duşuşyk 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda V Hazar sammitiniň öňüsyrasynda Gazagystanyň Aktau şäherine geçirildi.

Şol duşuşykdan bir gün soňra, ýagny 12-nji awgustda Hazarýaka döwletleriniň V sammiti geçirilipdi we taryhy resminama – Hazar deňziniň hukuk derejesi boýunça konwensiýa gol çekilipdi.

 

Russiýanyň daşary işler ministri Lawrow Aşgabada gelýär

Ýene-de okaň

Ankarada Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli sport bäsleşigi geçirildi

Russiýada Prezident saýlawlarynyň senesi kesgitlendi

Teýlor Swift – ýylyň “adamy” saýlandy

Ata Watan Eserleri

Türkmen-awstriýa hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy Türkmenistanda geçiriler

Putin Saud Arabystanyda we BAE-de saparda bolar