No menu items!
23/09/2020 13:00
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Ykdysady üstünlikleriň sergisi we dokma dükanlary

Ykdysady üstünlikleriň sergisi we dokma dükanlary

Ýurdumyzyň  Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergi geçiriler  we Aşgabat şäherinde dokma dükanlary açylar, bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berildi.

Serginiň çäklerinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň, hususan-da hususy pudagyň gazanýan üstünlikleri, milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly kuwwatlylygyny we pudaklaryň sazlaşykly ösüşini beýan edýän diwarlyklaryň 70-dan gowragy gurnalar.

Şeýle hem “Sanly ykdysadyýet we ykdysady ösüşiň möhüm ugurlary” atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär.

Mundan başga-da, Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýöriteleşdirilen dükanlary açylar. Olarda Türkmenistanda öndürilýän we uly islegden peýdalanýan, ekologiýa taýdan arassa hem-de ýokary hilli dokma önümleriniň söwdasy guralar.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

    Altyn güýzüň ýaraşygy

Sargylt gyzyl  reňkler bilen reňklenen misli ýelegi ýatladyp gaýyp düşýän  altyn reňkli ýapraklary, misli merjen dänelerini ýadyňa salýan ir säher bilen ösümlikleriň üstüne düşýän...

Pandemiýa döwründe ene-atalar üçin habarlaşma usullary

Şu hepde ÝUNISEF Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BSGG-nyň goldawy bilen Türkmenistanyň pandemiýa garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň çäginde pandemiýanyň...

Haýwanlar barada: dünýäniň iň kiçi aty

Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde “Bil hany. Ine şu” atly kitapdan peýdalanyp, taýýarlaýan gyzykly maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi dowam edýäris. Žirafanyň çagasyny...