TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022: Daşoguz welaýatynda resmi iş kagyzlaryň kabul edilýän ýerleri

2022-nji ýylda Daşoguz welaýaty boýunça Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resminamalaryň kabul ediljek ýerleri barada maglumat:

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebinde:

 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti;
 • Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti;
 • Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti;
 • Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty.

Mekdebiň salgysy: Nowruz şäherçesiniň 18/1-nji jaýy.
Telefon belgisi: 2-66-92.

* * *

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdebinde:

 • S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty;
 • D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty;
 • Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty;
 • Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti;
 • Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty.

Mekdebiň salgysy: Görogly köçesiniň 1/3-nji jaýy.
Telefon belgisi: 2-67-68.

* * *

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebinde:

 • Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
 • Türkmen döwlet maliýe instituty
 • Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Mekdebiň salgysy: Oguzhan köçesiniň 46-njy jaýy.
Telefon belgisi: 7-40-78.

* * *

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynda:

 • S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti;
 • Türkmen oba hojalyk instituty.

Institutyň salgysy: Ruhnama köçesiniň 94-nji jaýy.
Telefon belgisi: 5-26-39, 9-33-92.

* * *

Daşoguz şäherindäki Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde:

 • Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty.

Orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.
Telefon belgisi: 9-09-22.

* * *

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebinde:

 • Türkmen döwlet medeniýet instituty;
 • Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy;
 • Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy.

Ýörite sungat mekdebiniň salgysy: Magtymguly şaýoly, 28a jaýy.
Telefon belgisi: 7-58-14.

 

“GEPLEÝÄN” WE “EŞIDÝÄN” ILKINJI AKYLLY SÖZLÜK: MAKUL SÖZLÜK

 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle