TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Takiýa” başgaplary ozalky meşhurlygyna gaýtadan dolanyp gelýär

Gazak halkynyň milli geýim-gejimleriniň biri bolan “takiýa” diýlip atlandyrylýan başgaplar ozalky meşhurlygyna gaýtadan eýe bolmaga başlady. Takiýalar ozal aýallaryň derejesini aňladypdyr. Göçüp-gonup ýören adamlaryň maşgalasynda doglan gyzlar ýaşlykdan tä nika ýaşyna çenli takiýa geýipdirler. Wagtyň geçmegi bilen unudylyp giden takiýa soňky günlerde ýene meşhurlyga eýe bolýar. Esasan hem, ýaz we tomus aýlarynda geýilýän takiýany Gazagystana myhman bolup baran syýahatçylar uly höwes bilen satyn alýarlar.

Türkmen küştçüsine grossmeýster derejesi berildi

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle