TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Takiýa” başgaplary ozalky meşhurlygyna gaýtadan dolanyp gelýär

Gazak halkynyň milli geýim-gejimleriniň biri bolan “takiýa” diýlip atlandyrylýan başgaplar ozalky meşhurlygyna gaýtadan eýe bolmaga başlady. Takiýalar ozal aýallaryň derejesini aňladypdyr. Göçüp-gonup ýören adamlaryň maşgalasynda doglan gyzlar ýaşlykdan tä nika ýaşyna çenli takiýa geýipdirler. Wagtyň geçmegi bilen unudylyp giden takiýa soňky günlerde ýene meşhurlyga eýe bolýar. Esasan hem, ýaz we tomus aýlarynda geýilýän takiýany Gazagystana myhman bolup baran syýahatçylar uly höwes bilen satyn alýarlar.

Türkmen küştçüsine grossmeýster derejesi berildi

Ýene-de okaň

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Teswirle