28/01/2021 10:05
Home SYÝAHATÇYLYK Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Täze ýylda howa gatnawlarynyň nähili boljakdygy hemmeleri gyzyklandyrýan bolsa gerek. Türkiýäniň milli awiasiýa kompaniýasy (THY) öz resmi internet saýhypasynda 2020-nji ýylyň dekabry hem-de 2021-nji ýylyň ýanwar aýlary boýunça gatnaw meýilnamasyny mälim etdi.

Resmi habarda bellenilip geçilişi ýaly, şu çylşyrymly döwürde meýilnama düzmegiň ýeňil düşmeýändigi, muňa garamazdan käbir mümkinçilikleriň göz öňünde tutulyp, uçar gatnaw meýilnamasynyň düzlendigi bellenilip geçilýär.

THY-niň resmi saýtynda “Iň soňky gezek täzelenen görnüş: 23.12.2020” maglumatlaryna görä,  Aşgabat gatnawlary baradaky maglumat berilýär. Ýagny, bu maglumatlara görä, Aşgabat- Stambul uçar gatnawy 2-nji ýanwar 2021 senesinden başlanýar we  bu maglumata görä, hepdede 5 gezek  uçuş amala aşyrylar. Bellemeli zat, THY-nyň resmi saýtynda öňem birnäçe gezek şeýle mazmunly maglumat ýerleşdirilendigine garamazdan uçuşlar amala aşyrylmady.

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň https://turkmenistanairlines.ru     internet  saýtynda ýa-da beýleki ynamly çeşmelerde “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Stambul we beýleki ugurlar boýunça uçuşlar barada ýakynda täze maglumat ýerleşdiriler diýip garaşýarys.

Häzirki wagtda bu saýtda ýerleşdirilen, ýagny 29-njy dekabrdaky maglumata laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň uçar gatnawlarynyň 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli togtadylandygy bellenilip geçilýär.

Okap bilersiňiz  Garaşsyzlyk güni mynasybetli açylyşlar bolar

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Ähli Söhbetdeşliklerimiz:

Okap bilersiňiz  Garaşsyzlyk güni mynasybetli açylyşlar bolar

Leýli Ökdirowa :Ýyldyza öwrülen zehin

 

Azat Dönmezow: Ýyldyzyň ýürek owazy

 

Han Pälwanow: Aýdymym göwün şadym

Merdan Handurdyýew: Teatr jadyly dünýä

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

 

Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi

 

Gülälek Gulmyradowa: Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

 

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

 

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Jemi 43 baýrak: Bäsleşigiň ýeňijileri belli boldy

Ýakymly ýatlama: Žurnalymyz BMG Resmi Twitter hasabynda

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Makul Sözlük: Akylly Sözlük

Okap bilersiňiz  Ilkinji “akylly” gapysyny hödürledi

Mälim bolşy ýaly ýaňy ýakynda saýtymyz tarapyndan taýýarlanylan Türkmen dilinde “gepleýän” ilkinji Türkmençe-Iňlisçe sözlük –Makul Sözlük hyzmata girdi. Siz täze sözlük bilen tanyşmak üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Internet ulgamynda www.makulsozluk.com domaini bilen hereket edýän sanly we sesli Akylly sözlük taslamasy bilen tanşyň!

Okap bilersiňiz  Türkmen Sanatçısı Çınara : Ülkem ile gurur duyuyorum

Okap bilersiňiz  Ilkinji rus syýahatçylar topary Antalýa geldi

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  “Türk howaýollary”: Aşgabat gatnawy üçin täze möhlet
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi geçiriler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy...

Seljuk döwrüniň nagyşlarynyň halkara bäsleşigi

Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleri - Alaaddin Keykubat uniwersiteti we Ýakyn Gündogar uniwersiteti, Alanýanyň basylyp almagyň 800 ýyllygy mynasybetli “Seljuk döwrüniň keramiki plitalar” atly halkara...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy. Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

Angliýanyň ekologiýa taýdan arassa topary

BBC teleýaýlymy we BMG guramasynyň “Sport – howany goramagyň tarapynda” atly maksatnamasy bilen bilelikde Angliýanyň milli futbol çempionaty bolan “Premýer-liga” çempionatynda ekologiýa taýdan iň...