TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça uçar gatnawy

Türkiýe -Türkmenistan ugurly ýene bir uçar gatnawy amala aşyrylýar. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda berilýän maglumata görä, şu ýylyň 1-nji maýynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar. Bu uçar gatnawy barada biz öň saýtymyzda ilkinji bolup habar ýerleşdirendigimize garamazdan, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda bu barada habaryň şu gün peýda bolandygyny hasaba alyp,  agzalan habara salgylanyp, habary okyjylarymyza ýetirýäris.

Bu ýörite uçar gatnawyny Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy amala aşyrar. Bu habarda hususan-da, Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek mümkinçiligi göz öňünde tutulyp, habar berlipdir. Habarda Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan Russiýanyň raýatlarynyň bu gatnawdan peýdalanyp biljekdigi aýdylýar. Has içgin maglumat üçin “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Aşgabatdaky şahamçasy bilen habarlaşyp boljakdygy bellenilýär.

Şeýle hem ilçihananyň konsullyk bölüminde wiza almagyň düzgünleriniň Russiýanyň ilçihanasynyň resmi saýtynda çap edilendigi mälim edilýär.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

 

 

THY: Türkmenistan ugurly nobatdaky ýörite gatnaw

Ýene-de okaň

30-njy mart – «Galyndylaryň nol derejesiniň halkara güni»

Ata Watan Eserleri

Türkmen syýahatçylygyna bagyşlanan halkara maslahat

Stambulyñ çigildem möwsümi

Teswirle