Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew täze kärhanalary we edaralary açmak, goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

2022-nji ýylda bilim-terbiýeçilik edaralarynyň binalary, saglygy goraýyş, sport, bedenterbiýe-sagaldyş we durmuş maksatly beýleki täze desgalar açylyp ulanmaga berler. Munuň özi tutuş ýurdumyz boýunça täze iş orunlarynyň müňlerçesini döretmäge mümkinçilik berer. Soňra wise-premýer 2021-2022-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli umumybilim berýän mekdepleriň uçurymlarynyň gatnaşmagynda «Soňky jaň» dabarasyny hem-de Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli dabaralary geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Baýramçylyk dabaralary Garaşsyzlyk binasyna hem-de Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasyndaky 27-nji orta mekdepdäki Berdimuhamet Annaýewiň heýkeline gül desselerini goýmak çäreleri bilen başlanar. Şol gün ýurdumyzyň ähli orta mekdeplerinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary esasynda baýramçylyk dabaralary guralar. Döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada köpçülikleýin dabaralary guramak meýilleşdirilýär.

 

 

“Türkmen teatr sungaty” festiwaly geçiriler