TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Türkmen teatr sungaty” festiwaly geçiriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän medeniýet ulgamynda işleriň ýagdaýy, şol sanda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» we «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň» ýerine ýetirilişi, şeýle-de täze kärhanalary we iş orunlaryny döretmek hem-de «Türkmen teatr sungaty» atly festiwaly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işlerini kämilleşdirmegiň çäklerinde olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça degişli çäreler geçirilýär.

Soňra wise-premýer 21 — 25-nji maýda “Türkmen teatr sungaty” festiwalyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berip, onuň çäklerinde paýtagtymyzdaky teatrlarda dürli sahna oýunlarynyň görkeziljekdigini, teatr toparlarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de döredijilik işgärleriniň gatnaşmagynda iş maslahatlarynyň geçiriljekdigini habar berdi. Festiwalyň açylyş dabarasynyň barşynda daşary ýurt teatrlarynyň ýolbaşçylarynyň we döredijilik toparlarynyň sanly ulgam arkaly çykyşlary göz öňünde tutulýar. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna festiwaly geçirmegiň meýilnamasy hödürlenildi.

 

Türkmen halysynyň baýramy we söwda toplumynyň sergisi

Ýene-de okaň

TASS habarlar gullugy Türkmenistanda wekilhanasyny açdy

Ata Watan Eserleri

«Gyzyl kürte» filmi Russiýadaky Halkara festiwalda görkezilýär

Ata Watan Eserleri

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri