No menu items!
23/09/2020 13:29
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky Mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek we bu ugry düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny täzelemek hem-d öňdebaryjy halkara tejribesini ornaşdyrmak babatda görülýän anyk çäreler barada hasabat berildi.

Howa kodeksiniň, söwda-deňiz gatnawynyň kodeksiniň, awtomobil ulagy hakynda, demirýol ulagy hakynda we ätiýaçlaşdyryş hakyndaky kanunlaryň düzgünnamalaryna laýyklykda, birnäçe ministrlikleriň we dolandyryş edaralarynyň gatnaşmagynda ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň hem-de ulag toplumynyň işgärleriniň döwlet şahsy ätiýaçlandyrmagy hakynda düzgünnamanyň rejelenen görnüşi işlenip taýýarlandy.

Bu resminamanyň taslamasynda talaplar we adalgalar ýerli kanunçylyga laýyk getirildi. Milli ykdysadyýetimiziň aýratynlyklary göz öňünde tutuldy. Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylaryny hem-de ulag ulgamynyň işgärlerini ätiýaçlandyryş hakyndan anyk ýagdaýlar we düzgünler kesgitlendi. Şonuň bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýolagçylarynyň, howa, deňiz, derýa, awtomobil ulaglarynyň ekipaž agzalarynyň we demirýol ulaglarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasy hakyndaky kararyň taslamasy hödülendi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ätiýaçlandyryş işiniň ähmiýetini belledi we degişli resminamalara gol çekdi.

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Täsin arheologik tapyndylaryň syry  

Hormatly Prezidentimiziň “Medeniýet halkyň kalbydyr” atly eserinde “Türkmen halkynyň baý milli medeniýeti uzak taryhyň synagyndan geçip, sünnälenip, kämil görnüşde şu günki bagtyýar nesillerimize ýetirildi”...

Pandemiýa döwründe ene-atalar üçin habarlaşma usullary

Şu hepde ÝUNISEF Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BSGG-nyň goldawy bilen Türkmenistanyň pandemiýa garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň çäginde pandemiýanyň...

Transferden iň köp girdeji gazanan topar

Ýewropada pandemiýanyň täsiri bilen transfer bazarynda birneme durgunlyk ýüze çykan hem bolsa, muňa garamazdan, transferler yzly-yzyna amala aşmagy dowam edýär. Ýewropanyň öňdebaryjy toparlary düzümini...

“Liwerpul” Tiago bilen güýçlenýär

Germaniýanyň çempiony “Bawariýa” toparynyň düzüminde çykyş eden Tiago Alkantara mundan soňky futbol ýoluny Angliýanyň çempiony “Liwerpul” toparynyň düzüminde dowam eder. Bu babatda her iki...