25/10/2020 12:15
Home SPORT

SPORT

Futbol şasynyň doglan güni

23-nji oktýabrda futbol taryhyna adyny altyn harplary bilen ýazdyrmagy başaran, öz futbol döwründe futbol ýyldyzy bolan we ençeme ýaryşlarda üstünlik gazanan, tutuş ýer planetasynda...

Welotrek boýunça Dünýä çempionatyna taýýarlyk görler

Türkmenistanda sportuň meşhur görnüşlerini, şol sanda dünýäde giňden ýaýran we Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen welosiped sportyny ösdürmek boýunça amala aşyrylýan anyk işler barada hasabat...

Futbol täzelikleri…

Dünýä belli derwezeban täzeden futbola gaýdyp geldi. Germaniýanyň soňky ýyllarda ýetişdiren iň güýçli derwezebanlaryndan biri bolan Noýer bolsa täze üstünligini gazandy. Manuel Noýeriň nobatdaky...

Çempionlar ligasy: “Real” utuldy “Bawariýa” utdy

Çempionlar ligasynyň 66-njy ilkinji oýunlarynyň dowam edýän günlerinde täsin wakalara duşmak bolýar. Düýnki Çempionlar ligasyndaky “Real Madris” toparynyň utulmagy “Bawariýanyň” ýokary tapawutlylykda “Atletiko Madridi”...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...

Transfer bahasy pese gaçan futbolçylar

“Transfermarkt” portaly Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda çykyş edýän ýyldyz oýunçylarynyň transfer bahalarynyň sanawyny täzeden düzdi. Bir tarapdan ýyldyz oýunçylaryň transfer bahasy pese düşýän hem bolsa,...

Çempionlar ligasynyň duşuşyklary başlaýar

Futbol janköýerleri şu hepdede köpden bäri garaşyp gelýän gyzykly futbol ýaryşy bolan Çempionlar ligasynyň oýunlaryny tomaşa edip bilerler. Bu ýaryşda toparlar we oýunçylar özleriniň...

Ýewropanyň futbol çempionatlaryna syn…

Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlary futbol janköýerlerini has-da gyzyklandyrýar. Esasan hem köplenç hepdäniň şenbe hem-de ýekşenbe gününde oýnalýan duşuşyklar “mawy ekran” arkaly hem köp sanly...

Awtoulag ýaryşlary: “Garagum-ýalkym” ralli reýd ýaryşy geçirildi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli awtomobil sporty boýunça birnäçe ýaryşlar geçirildi. Bu baýramçylyk sport ýaryşlary Türkmenistanyň Senagat pudagynyň işgärleriniň güni bilen utgaşyp gitdi....

Toparyny güýçlendirýär

Russiýanyň Premýer liga çempionatynda çykyş edýän “Spartak” futbol topary özüniň resmi saýtynda, “Çelsi” futbol toparynyň ýarymgoragçysy Wiktor Mozesi kärende esasynda alandygyny habar berýär. 29...

Türkmenistan Dewis kubogyna taýýarlanýar

Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti, Halkara Olimpiýa komitetiniň agzasy Dewid Haggerti bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan duşuşyga Milli Olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň, şeýle-de Daşary işler,...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...