21/10/2020 18:34
Home IŇ TÄZE HABAR Parom gatnawy bilen raýatlarymyz getiriler

Parom gatnawy bilen raýatlarymyz getiriler

Täze görnüşli koronawirus sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny Türkmenistana getirmek işleri alnyp barylýar.

“Orient.tm” saýtyndaky habara görä, oktýabr aýynyň birinji on günlüginde Azerbaýjandaky türkmen raýatlary parom arkaly gelerler. 100 sany türkmen raýaty Türkmenbaşy-Alýat-Türkmenbaşy parom gatnawy arkay ata Watanymyza gelerler.

Ýurdumyza gelen raýatlar iki hepdelik karantin çärelerini geçerler. Pandemiýa döwründe parom arkaly ilkinji gezek türkmen raýatlary getirmek işi amala aşyrylar.

Şeýle hem oktýabr aýynyň birinji ýarymynda Gazagystan Respublikasynda wagtlaýyn bolýan raýatlarymyzyň 50-si “Garabogaz” gözegçilik-geçiriş nokadyndan öýlerine gaýdyp gelerler. Raýatlarymyzyň yzyna dolanmagy ýokanç kesellerden goranmagyň düzgünlerini berk nerjaý etmek arkaly amala aşyrylar.

Mundan ozal, Türkmenistana Russiýa, Türkiýe, Belarus we Hindistan ýaly döwletlerden türkmen raýatlary getirildi.

Saýtymyza bugün ýerleşdiren habarymyzdan mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň  Russiýadaky, Ukrainadaky hem-de Germaniýadaky  raýatlary ýurdumyza gelerler.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Okap bilersiňiz  Çempionlar ligasy: “Leipsiz” bilen Iliçiçiň üstünligi

Okap bilersiňiz  500 ýyldan soň ilkinji gezek

IŇ TÄZE HABARLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy
Okap bilersiňiz  Hawi bilen täze ylalaşyk
Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň çäklendirme möhleti

Türkmenistanda ýiti öýken keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň işiniň çäklendirmek möhleti 1-nji noýabra çenli uzadyldy. Bu barada “orient.tm”...

Türkmenistanyň ministri ýapon ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Katsumata Takahiko bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar...

Çingiz hanyň Horezme çozmagy: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris.  Soltan Muhammediň Jelaleddinden başga-da 6 sany mirasdary bardy: Kutb ed-Din Ozlag şa (1221-nji ýylda wepat...

Bütindünýä statistika güni

Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy...