28/11/2020 18:30
Home DURMUŞ Lawaşa dolanan börek

Lawaşa dolanan börek

Türk aşhanasynyň ýene bir ýüz öwrüp bolmajak tagamlarynyň biri hem lawaşa dolanan türk böregidir. Böregiň taýýarlanyşy barada gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Bu gezek men size agzap geçen tagamymyň taýýarlanyşy barada gysgaça maglumat bermegi makul bildim.

Ilki bilen gerek bolan önümlerimizi taýýarlamaly.

 

Gerekli önümler:

  1. 1 ýa 2 paket taýýar lawaş
  2. Öz islegiňize görä, içi üçin üwelen et (eger peýnirli halaýan bolsaňyz, peýnir we ukrop-petruşka garyndysy)
  3. 1 sany orta boý sogan
  4. Duz we burç
  5. 1 ýa-da 2 sany ýumurtganyň sarysy

 

Taýýarlanylyşy:

Ilki bilen böregimiň içini taýýarlamaly. Onuň üçin elimizdäki bar bolan, üwelen eti sogan bilen garmaly. Sogany inçejik edip dograsaňyz has gowy bolar. Duzuny burçuny hem öz islegiňize görä goşmaly. Soňra bolsa, howurpeçde bişirýän gabyňyzy azrak ýaglamaly. Lawaşymyzy bolsa, kiçi ýa-da uly edip üçburç şeklinde kesmeli. Suratda görkezilişi ýaly edip içini lawaşymyzyň içine ýerleşdirmeli we iki tarapyny ýapýan şekilde eplemeli. Soňuna ýetiberende üçburç ýerine açylman durar ýaly sähelçe ýumurtganyň sarysyny çalmaly. Elimizdäki bar bolan lawaşlarymyzy edil şeýle görnüşde taýýarlamaly. Iň soňunda bolsa hälki ýaglanan gabymyza hemmesini düzmeli we üstüne ýumurtgaň sarysyny çalyp çykmaly. 180 dereje gyzgynlykdaky howurpejimizde 10-15 min bişirmeli. Bişendigini bilmek üçin bolsa, ýüzüniň sarylygyndan we etini barlap görmek arkaly barlap bolýar.

Okap bilersiňiz  Goý çagaňyz geljegine ynamly seretsin...

Ine, mähriban okyjylar şeýlelik bilen türk böregimiz hem taýýar boldy.

Okap bilersiňiz  Iň köp aýlyk alýan futbolçylar

Işdäňiz açyk bolsun!

 

■ Bellik: Ýumurtganyň sarysy owadanlyk üçin üstüne çalmak hökmany gerekdir. Içini öz islegiňize görä etli, ysmanak we peýnirli şeýle hem ýer almaly taýýarlap bolýar.

 

 

Taýýarlan: Aýşirin Alyýewa,

Halkara ynsanperwer ylymlary we

 ösüş uniwersitetiniň talyby

 

Beýlekileri hem okap bilersiňiz:

Ertirlik üçin byzmyk

Şerbetli keksiň taýýarlanyş usuly (ıslak kek)

Okap bilersiňiz  Russiýa halkara uçar gatnawlaryna başlaýar

Möwsümiň peýdaly limonadynyň taýýarlanyşy

Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

Snikers tagamly köke

Lawaşdan türk böregi

Çaý başynyň süýjülik güýmenjesi

Saçda pizza

 

Zebra pirogy

 

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

 

 

Okap bilersiňiz  Bogunlaryň nanofonologik molekulasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanly hüjümçi özbek toparynda
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

 Täze binalaryň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik

Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Gö­rog­ly kö­çe­si­niň ug­run­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň bi­na­la­ry­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK   yg­lan ed­ýär Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän ta­rap­la­ryň ha­ýyş­na­ma­la­ry...

Glen Gilmore – Turkmenistan has much to offer visitors

Glen Gilmore is an author, attorney, social media strategist and adjunct faculty member at Rutgers University in the USA. He twice recognized by Forbes...

“Kowid pasporty” ulanyşa girizilip bilner

Beýik Britaniýanyň hökümeti “Kowid pasportyny” ulanyşa girizmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär. Bu barada “The Sunday Times” neşiri habar berýär.  Bu resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek...

Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Häzirki wagtda tutuş dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň giňden ýaýran döwründe onuň öňüni almak babatda sanjym önümçiligine uly ähmiýet berilýär. ABŞ-nyň “Pfizer” we “Moderna”...