25/10/2020 12:25
Home BILIM

BILIM

Türkmen talyby Belarusyň wise-çempiony

Türkmenistanly talyp Belarusyň pankration çempionatynda kümüş medal gazandy Ýakynda Molodeçno şäherindäki sport toplumynda pankration boýunça Belarus Respublikasynyň çempionaty geçirildi. Oňa türkmenistanly talyp ýigit hem gatnaşyp,...

ABŞ-da talyp hakly bilim: Ylmy işgärler üçin Fulbraýt maksatnamasy

Fulbraýt maksatnamasy resminanmalary Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin esasy Fulbraýt maksatnamasy, Görnükli ylmy işgärler we hünärmenler üçin Fulbraýt maksatnamasy we Ýaş mugallymlar üçin Fulbraýt...

Emeli aň: Tebigy dilleri gaýtadan işlemek

Kaliforniýa uniwersitetiniň San-Diýego lukmançylyk fakultetiniň alymlary tarapyndan geçirilen täze ylmy gözlegde, emeli aňyň (intellektiň) adamlaryň ýalňyzlyk derejesini ses äheňinden we soraglara jogaplaryndan ölçäp boljakdygyny...

Türkmen ýaşlary Astrahandaky foruma gatnaşýar

Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň bir topary şu günler Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda geçirilýän «SELIAS — 2020» maslahatyna gatnaşýar. Oňa biziň ildeşlerimizden başga-da, Gazagystandan we Russiýa...

Türkmenistanyň ilçisi Anadolu uniwersitetine baryp gördi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýew Türkiýäniň Anadolu uniwersitetine baryp görüp, bu ýerde bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdy. Türkiýäniň...

Türkmenistanly talyp SMS habaryny iberýän tok ölçeýji guralyň taslamasyny işläp düzdi

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 4-nji ýyl talyby Nepes Saparnazarow elektrik energiýasynyň sarp edilişine aralykdan gözegçilik etmegiň sanly ulgamyny işläp düzdi. Ol bu işi bilen...

Işewürlik üçin onlaýn iňlis dili öwrenmek mümkinçiligi

Söwda we işewürçilik üçin onlaýn iňlis dili öwrenmek mümkinçiligi döredilýär. Iňlis dilini öwrenýänler üçin Köpçülikleýin açyk onlaýn okuwy (MOOC) geçirilýär. Okuwyň geçirilýän möhleti 2020-nji...

Ylmy-önümçilik merkezleri dörediler

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ylmy-önümçilik merkezleriniň ulgamyny giňeltmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde...

Täze hünär boýunça 20 talyp bilim alyp başlady

Türkmen döwlet maliýe institutynda şu okuw ýylynda bakalawrlary taýýarlaýan täze hünär, ýagny halkara maliýe hünäri açylyp, oňa 20 talyp kabul edildi. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi...

Türkmen taryhyna bagyşlanan täze neşir

Ýaňy-ýakynda «Ylym» neşirýaty tarapyndan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty Allaguly Berdiýewiň «Günorta Türkmenistanyň XVI—XVIII asyrlardaky maddy medeniýeti»...

Türkmenistanda bilimi seljeriş tehnologiýasyndan peýdalanylýar

Hä­zir­ki wagt­da Türkmenistanyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň mu­gal­lym­la­ry we ta­lyp­la­ry bi­lim por­ta­ly­nyň hyz­ma­tyn­dan ne­ti­je­li peý­da­lan­ýar­lar. Mu­gal­lym­lar por­ta­lyň mag­lu­mat­la­ry bi­len bi­lim gor­la­ry­nyň üs­tü­ni ýe­tir­ýär­ler, ta­lyp­la­ryň on­laýn...

“Chevening”: talyp hakly okuw maksatnamasy

Beýik Britaniýanyň  hökümetiniň gönüden-göni goldaw bermeginde guralýan “Chevening” talyp haklarynyň 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry-3-nji noýabry aralygynda açykdygy mälim edildi. “Chevening” Beýik Britaniýanyň hökümetiniň 1983-nji ýyldan...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...