8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:29
Home BILIM

BILIM

“Açyk gapylar” güni geçirildi

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde 2020-nji ýylyň 7-14-nji maý aralygynda “Açyk gapylar” güni bellenildi. “Açyk gapylar” gününiň ilkinji gününde, ýagny açylyş dabarasynda  uniwersitetiň okuw...

“Açyk gapylar” güni geçiriler

Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak maksady bilen, 2020-nji...

Sungat mekdebinde “Açyk gapylar” güni

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi 2020—2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän Balkan welaýatynyň hemişelik ýaşaýjylary bolan ýaşlary 2020-nji ýylyň 16-njy...

Lukmançylyk orta okuw mekdebinde “Açyk gapylar” güni

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020—2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän Balkan welaýatynyň hemişelik ýaşaýjylary bolan...

Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Açyk gapylar güni mynasybetli okuw mekdebine mekdep okuwçylary,...

Täze okuw ýyly üçin kompýuterler üpjün ediler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 1-nji synp okuwçylaryny täze okuw ýylynda kompýuterler bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Däp...

Türkmen döwlet medeniýet instituty: «Açyk gapylar»

Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 6-njy ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da «Açyk ga­py­lar» gü­nü­ni ge­çir­ýär. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky kararlarynyň durmuşa geçirilişi,...

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy : «Açyk gapylar»

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy 2020-nji ýy­lyň 5-nji ma­ýyn­da sa­gat 10:00-da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw­çy­la­ry­ny, es­ger­le­ri we şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:«Açyk gapylar» güni

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň okuwa höwesli ýaşlaryny 2020-nji ýylyň 1-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar «Açyk gapylar» gününde...

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde 7-8-nji maýynda «Açyk gapylar» gününi geçirilýär

Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «Açyk gapylar» gününi geçirýär «Açyk gapylar» gününde...

Türkmen döwlet maliýe instituty «Açyk gapylar» güni geçirilýär

Türkmen döwlet maliýe instituty 2020-nji ýylyň 4-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylary, harby bölümleriň...

23-nji aprel «Iňlis dili» güni

Hemmämiziň bilşimiz ýaly iňlis dili dünýäde giňden ýaýran dilleriň biridir. Şeýle hem ol birnäçe döwletleriň we halkara guramalaryň resmi dili hasaplanýar. Mundan başga-da dünýäniň...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com...