8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:09
Home BILIM

BILIM

Sungat mekdebinde “Açyk gapylar” güni

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi 2020—2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän Balkan welaýatynyň hemişelik ýaşaýjylary bolan ýaşlary 2020-nji ýylyň 16-njy...

Lukmançylyk orta okuw mekdebinde “Açyk gapylar” güni

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020—2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän Balkan welaýatynyň hemişelik ýaşaýjylary bolan...

Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Açyk gapylar güni mynasybetli okuw mekdebine mekdep okuwçylary,...

Täze okuw ýyly üçin kompýuterler üpjün ediler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 1-nji synp okuwçylaryny täze okuw ýylynda kompýuterler bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Däp...

Türkmen döwlet medeniýet instituty: «Açyk gapylar»

Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 6-njy ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da «Açyk ga­py­lar» gü­nü­ni ge­çir­ýär. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky kararlarynyň durmuşa geçirilişi,...

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy : «Açyk gapylar»

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy 2020-nji ýy­lyň 5-nji ma­ýyn­da sa­gat 10:00-da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw­çy­la­ry­ny, es­ger­le­ri we şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:«Açyk gapylar» güni

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň okuwa höwesli ýaşlaryny 2020-nji ýylyň 1-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar «Açyk gapylar» gününde...

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde 7-8-nji maýynda «Açyk gapylar» gününi geçirilýär

Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «Açyk gapylar» gününi geçirýär «Açyk gapylar» gününde...

Türkmen döwlet maliýe instituty «Açyk gapylar» güni geçirilýär

Türkmen döwlet maliýe instituty 2020-nji ýylyň 4-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylary, harby bölümleriň...

23-nji aprel «Iňlis dili» güni

Hemmämiziň bilşimiz ýaly iňlis dili dünýäde giňden ýaýran dilleriň biridir. Şeýle hem ol birnäçe döwletleriň we halkara guramalaryň resmi dili hasaplanýar. Mundan başga-da dünýäniň...

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi okuw maksatnamasyna umumy orta ýa-da orta hünär bilimli (ýokary okuw...

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 29-njy aprelinde we 15-nji maýynda sagat 14:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin «Açyk gapylar»...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Oraza baýramy sebäpli dynç güni

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda 24 Maý 2020 senesindäki Oraza baýramy dynç güne deň gelýänligi sebäpli, 24 Maý 2020 senesindäki dynç güni  25...

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

Türkmenistanyň Bilim ministirligine daşary ýurt döwletlrinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary ykrar etdirmek ýa-da Ykrar şahadatnamasyny almak üçin raýatyň özi raýat...

Pul Baýrakly makala bäsleşigi Türkmen talyplaryna garaşýar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine  häzire çenli jemi 20 makala kabul edildi we bu makalalaryň ählisini bu...