24/01/2021 22:38
Home BILIM

BILIM

Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawy belli boldy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. Şol sanaw 2021-nji ýyl üçin hem...

Türkmenistanly ýaş alym guş dersinden ýokumly dökün aldy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň ösümlik ýagyny öndürmek hünäriniň 4-nji ýyl talyby Kadyr Amanow «Ekologiki arassa organomineral dökünleriň...

Ýaşlar barada Döwlet maksatnamasy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasyna seredildi. 2013-nji ýylyň awgustynda “Ýaşlar...

Türkmenistan bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almagy güýçlendirýär

Sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistan ýurduň bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Bu barada, Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işlerini...

Türkiýede talyp haklary üçin resminamalary kabul edişlik başlaýar

Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Türkiýe, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly talyplar üçin "Türkiýe...

Küşt oýny barada…

Küşt oýny sportuň iň bir gyzykly oýunlarynyň biri bolmak bilen çäklenmän, eýsem paýhas oýny hem hasaplanýar. Biziň ýurdumyzda hem küştçiler ussat tälimçileriň sapak bermeginde...

Okuwçylara Täze ýyl mynasybetli kompýuterler gowşuryldy

Paýtagtymyzyň orta umumybilim berýän mekdeplerinde hormatly Prezidentimiziň adyndan birinji synp okuwçylara Täze ýyl sowgady hökmünde kompýuterleri gowşurmak dabaralary geçirildi. Noutbuklara ýüklenen programma dürli öwrediş işlerini...

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly ýaşlara maslahat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän we öz işini  Stambul şäherinde alyp barýan “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve...

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

Mälim bolşy ýaly, paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp halkara sergi öz işini dowam etdirýär. Şol halkara sergisiniň ulag we aragatnaşyk...

Täze ýylda mekdep okuwçylaryna kompýuter sowgat ediler

Ýurdumyzyň “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy 1-nji synp okuwçylary üçin tehniki häsiýetleri boýunça dünýä ölçeglerine gabat gelýän kompýuterleri öndürdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly...

14 ýaşda uçurym boldy

Dogry, 14 ýaşda orta mekdepden hem uçurym bolmaga ýetişemzok. Hindistanyň Haýdarabat şäherinde ýaşaýan Agastýa Jaýswal bolsa şu ýaşda uniwersitetiň uçurymy boldy. Has takygy, ol Osmanly...

Türkmenistanly ýaş alym «Balsaýat» sazynyň dünýä gymmatlygyna öwrülip biljekdigine ynanýar

Türkmen milli konserwatoriýasynyň bäşinji ýyl talyby Perhat Hojanýazow öz ylmy gözleglerini «Balsaýat» halk sazynyň çuňluklaryna bagyşlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Ol bu...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...